Algemene voorwaarden


BOMENTOTAAL


Algemeen:


- Alle producten van BOMENTOTAAL zijn leverbaar zolang de voorraad strekt. Is een product niet leverbaar, dan kan het zijn dat er een vergelijkbare maat of soort wordt geleverd.

- Alle producten die door BOMENTOTAAL  zijn geleverd blijven eigendom van BOMENTOTAAL zolang deze niet door de afnemer zijn betaald.

- BOMENTOTAAL kan ten alle tijde een gedane aanvraag, ontwerp of bestelling ontbinden.

- Om uw bestelling compleet te maken is het mogelijk om hortensia's, siergrassen of vaste planten bij te bestellen. Deze worden dan meegeleverd maar niet door ons aangeplant. De aanplantservice geldt alleen voor de bomen en de hagen. Niet voor siergrassen, hortensia's of vaste planten.

 

Teelt:

 

- Bomen en (haag)planten kunnen geleverd worden met kale wortel, met kluit of in pot. BOMENTOTAAL beschikt in elke situatie op welke wijze de producten geleverd worden, tenzij er met de klant een schriftelijke overeenkomst is getekend over de teeltwijze.

- Doorgaans worden bomen en (haag)planten uit volle grond (kale wortel of kluit) tot circa half april geleverd.
Hierna begint de sapstroom en worden bomen in pot of doorgroeikluit geleverd, welke jaarrond, onder de juiste weersomstandigheden, geplant kunnen worden.


Prijzen website:

 

- Alle prijzen van de bomen en (haag)planten vermeld op de website van BOMENTOTAAL gelden van 1 oktober t/m 7 april. Dit zijn ‘vollegrondprijzen’ (levering met kale wortel of kluit)’, tenzij anders vermeld.
Dit betekend dat de werkelijke prijzen kunnen afwijken van de prijzen op de website, wanneer het product in pot of doorgroeikluit geleverd wordt.
Dit wordt ten alle tijden voorafgaande aan de aankoop mondeling, schriftelijk, of via offerte bekend gemaakt.

- De aanplantprijs is gebaseerd op de voorwaarde dat de ondergrond waar de bomen komen te staan is voorbewerkt en er geen beplanting, puin wortels, tegels, funderingen etc. aanwezig zijn. Daarnaast moet de aanplantplaats goed bereikbaar zijn. De klant is zelf verantwoordelijk om te melden wanneer hieraan niet voldaan kan worden, zodat er vooraf een nieuwe prijs berekend kan worden.
Mochten er tijdens het aanplanten onverwachte tegenslagen hierover zijn, dan kan dit zonder tegenspraak in rekening gebracht worden.


Afmetingen:

 

- Stamomtrekken mogen maximaal 1,5 cm afwijken van de gegeven omtrek.

- Lengtematen mogen maximaal 10% afwijken van de gegeven lengte.

- Bij een aankoop van meerdere bomen van hetzelfde soort, zal BOMENTOTAAL de stamhoogte en formaat zoveel mogelijk aan elkaar gelijk stellen.   

Aansprakelijkheid:

 

- BOMENTOTAAL is niet aansprakelijk voor het niet aanslaan van bomen en/of planten die door externe factoren bepaald zijn. (Zie voor verdere gegevens: ‘garantie’).

- BOMENTOTAAL is niet aansprakelijk voor het beschadigen van kabels en leidingen etc. tijdens het leveren en aanplanten van onze producten.

- BOMENTOTAAL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BOMENTOTAAL is uitgegaan van de door de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BOMENTOTAAL kenbaar behoorde te zijn.

- Indien BOMENTOTAAL de oplevering of uitvoeringsbegeleiding van een tuinontwerp en/of beplantingsplan uitvoert of laat uitvoeren, is BOMENTOTAAL niet aansprakelijk voor de gevolgen van de uitvoering van onderdelen zoals in het tuinontwerp en/of beplantingsplan opgenomen, waarvoor vergunningen of andere overheidsgoedkeuringen zijn vereist.

 - Indien BOMENTOTAAL aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BOMENTOTAAL beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van dát gedeelte van de overeenkomst, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

- De klant vrijwaart BOMENTOTAAL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen, dan aan BOMENTOTAAL, toerekenbaar is.

- Elke vorm van aansprakelijkheid vervalt na verloop van twee maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.


Garantie:

 

- BOMENTOTAAL is niet aansprakelijk voor geleden storm- of vorstschade.

- Als een door BOMENTOTAAL geleverde boom niet aanslaat kunt u dit bij ons melden. Als u vóór 15 Juni aangeeft dat een boom niet is uitgelopen wordt deze tegen transportkosten opnieuw geleverd. Dit geldt alleen het eerste groeijaar en betreft alleen de bomen uit volle grond welke tussen oktober en eind april zijn geleverd en niet de bomen die in pot of doorgroeikluit zijn geteeld. Deze regeling is er alleen als er bij de boom twee boompalen en een bevestigingsband zijn afgenomen.

- Bij een melding na 15 Juni worden de bomen niet meer vergoed, maar proberen we met de klant tot een passende oplossing te komen.

- Op haagplanten zit geen garantie. Mochten hier problemen mee zijn, dan zullen we een tegemoetkoming geven op de aanschaf van de te vervangen haagplanten.

 

Beste Bezoeker,

Bedankt voor uw belangstelling in onze producten. Op zondag zijn wij echter gesloten.

Vanuit onze Christelijke overtuiging beschouwen wij de zondag als rustdag. Vandaar ons besluit om de website op zondag te sluiten.

Onze website is weer open vanaf maandag 0:00 uur. We hopen u binnenkort terug te zien.

Bomentotaal
Tielsesraat 89 | 4043 JR Opheusden
T. +31488 200 200
www.bomentotaal.nl
info@bomentotaal.nl